Merenduse praktiline valikkursus
29.02. - 31.05.2024

Osaleja andmed
Eesnimi: * Sisesta eesnimi
Perenimi: * Sisesta perekonnanimi
Isikukood: * Isikukoodis on viga!Vali sugu.

Telefon: * Sisesta telefon
E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Kool: * Sisesta kool
Klass: * Sisesta klass

Kontaktisiku andmed
Eesnimi:
Perenimi:
Telefon:
E-post:
Märkused:
Kust saite info koolituse kohta:
Infokiri:

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI EKSAMI- JA OLÜMPIAADIKOOLI TASULISTE KURSUSTE ÜLDTINGIMUSED

Vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektori 21.08.2019 korraldusele nr 1-9/102 on eksami- ja olümpiaadikooli ülesanneteks muu hulgas ettevalmistavate kursuste korraldamine põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele (sh TalTechi sisseastumiskatseks) lähtuvalt üldhariduskooli õppekavast ja õpiabi korraldamine. Kursused on tasulised, v.a olümpiaadideks ettevalmistavad kursused ja üldhariduskoolidele pakutavad valikained.

Kursuste info avaldatakse Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel eksami- ja olümpiaadikooli veebilehel. Uus tunniplaan avaldatakse veebis kaks korda aastas: augusti keskel ja novembri keskel.

Kursustele registreerumine toimub veebis. Pärast õnnestunud registreerumist saab kursusel osaleja automaatse no-reply e-kirja kursusele registreerumise kohta. Arve jõuab samuti no-reply e-kirjana e-aadressile, mis on registreerumisel märgitud arve maksja e-aadressiks.

Riigieksamiks ettevalmistava kursuse läbimise kohta väljastame soovi korral koolile esitamiseks tõendi. Soovist tuleb e-kirjaga teada anda.

Kursuste finantskorraldus on järgmine:

  • arve tasumisega tekib kooliõpilasel õigus kursustel osaleda ja arve tasumisega kinnitab õpilane (alaealise õpilase lapsevanem), et ta on tutvunud ja nõustub käesolevate üldtingimustega;
  • kursustest loobumisest tuleb kirjalikult teavitada kontaktisikut, kelle e-aadress on toodud registreerimist kinnitavas automaatselt saabunud e-kirjas;
  • kui kursuste osavõtust loobumisest teavitatakse ülikooli vähemalt 3 tööpäeva enne õppe algust, siis kuulub kursuste eest makstud tasu tagastamisele;
  • kursuste eest ülikoolile makstud tasu ei kuulu tagastamisele, kui kursustel osavõtust loobutakse ja sellest teavitatakse ülikooli vähem kui 3 tööpäeva ette;
  • kursuste eest ülikoolile makstud tasu ei kuulu tagastamisele juhul, kui ülikool pakub õpilasele alternatiivseid võimalusi kursuste läbiviimisega seoses (uus õpperühm või õpetaja, toimumise aeg või koht) või kui ülikoolist mitteolenevatel põhjustel (nt Vabariigi Valitsuse määrus eriolukorra väljakuulutamise kohta) asendatakse auditoorne õpe samas mahus distantsõppega;
  • kursuste mittetoimumisel ülikooli süül, tagastab ülikool makstud tasu täies ulatuses;
  • kooliõpilastele suunatud kursuste korraldamisel välistab ülikool ärilise eesmärgi taotlemise ning kursuste eest makstavat tasu ei maksustata käibemaksuga;
  • kursuste eest tasunud isik võib maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26-aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud.