Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:29.01.2024 - 26.01.2025
Eesmärk:- süvendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi juhtimisarvestusest ja kulujuhtimisest, keskendudes meetoditele, töövahenditele ja süsteemidele, mida kasutatakse toetamaks juhtimisotsuste langetamist kaasaegses organisatsioonis;
- anda kõigile kasutajatele kompleksne ülevaade rahanduse põhikontseptsioonidest ja meetoditest;
- õpetada kasutama erinevaid analüüsimeetodeid;
- õpetada ettevõtte äriprojekte hindama, mille alusel langetada majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid;
- anda ettevõtte finantsjuhtimiseks ning järgnevate õppeainete õppimiseks vajalikud baasteadmised rahandusest;
- kujundada välja oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks.
Sihtgrupp:Juhtimisarvestus mitte majandusarvestuse ega rahanduse erialase taustaga juhtidele ja spetsialistidele
Eeldused:Vähemalt bakalaureusekraad
Teemad:MMA5070 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine, 6EAP/sügisaine
MEF5110 Finantsjuhtimine, 6 EAP/kevadaine
Õpiväljund:Õppija:
- teab ja rakendab nüüdisaegseid kuluarvestuse ja omahinna kalkuleerimise meetodeid ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks;
- rakendab hinnakujundamise, tegevuse tõhustamise ja erinevate kasumite suurendamise meetodeid ja analüüse;
- kavandab ja kujundab ettevõtte tulemuslikkuse juhtimissüsteeme ja organisatsiooni sisemist aruandlust;
- kasutab juhtimisinfo visualiseerimise põhimõtteid ning koostab Power BI või mõne muu analüüsitarkvara abil lihtsamaid aruandeid ning töölaudu;
- omab põhjalikku ülevaadet raha ajaväärtuse kontseptsioonist ning oskab seda rakendada erinevate rahanduslike probleemide lahendamisel;
- tunneb ettevõtte finantsaruandeid ning oskab hinnata ettevõtte finantsseisundit erinevate finantssuhtarvude alusel;
- teab ja oskab rakendada põhilisi investeerimisprojektide hindamise meetodeid;
- tunneb peamisi kapitali struktuuri teooriaid ning oskab hinnata ettevõtte kapitali hinda;
- mõistab finantsturgude toimimist ja tunneb kasutatavaid instrumente.
Hindamiskriteeriumid:Õppeainete sooritamine.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 112 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 200 akadeemilist tundi
EAP:12.0
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Tarmo Kadak ja Kristiina Pikand (MMA5070)
Kristjan Liivamägi (MEF5110)
Kontakt:Kristiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee
Müügihind:840 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise algus:02.01.2024 00:00
Registreerumise tähtaeg:19.01.2024
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Esita avaldus