Majandus- ja äriandmete statistilise analüüsi ja modelleerimise alused

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:29.01.2024 - 26.01.2025
Eesmärk:Statistika õpetamisega taotletakse, et õppija saaks ülevaate majandusteoorias ja ärinduses kasutatavatest statistika mõistetest ja meetoditest, oskaks töödelda, esitada ja interpreteerida statistilisi andmeid ning suudaks analüütiliselt mõelda. ­Ökonomeetria põhieesmärgiks on anda üliõpilastele põhiteadmised erinevatest ökonomeetrilistest mudelitest ja modelleerimise metoodikast ning ökonomeetrilise modelleerimise praktilistest kogemustest.
Sihtgrupp:Kava on mõeldud neile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku andmetega ning vajavad oma töös andmete statistilise analüüsi ja modelleerimise oskusi. Kava sobib ka neile, kes vajavad baasteadmisi statistikast ning ökonomeetriast, et edukalt alustada õpinguid majandusanalüüsi või rahanduse magistriõppe programmides.
Eeldused:Nõutav vähemalt keskharidus
Teemad:TES0020 - Statistika / 6 EAP / kevad
TES0040 - Ökonomeetria / 6 EAP / sügis
Õpiväljund:­Kursusel osaleja
-omab ülevaadet majandus- ja äriuuringutes kasutatavatest kirjeldava ning järeldava statistika mõistetest ja meetoditest; ­
-saab aru publitseeritud statistilisest informatsioonist ning oskab kasutada programmi MS Excel statistiliste andmete töötlemiseks; ­
-oskab kasutada statistilisi abivahendeid järelduste tegemisel ja otsuste vastuvõtmisel; oskab erinevate andmetüüpide korral valida sobivat ökonomeetrilist mudelit; ­
-viib läbi mudeli parameetrite hindamist, kasutades selleks sobivat tarkvara; ­
-hindab mudelite kirjeldusvõimet ja võrdleb erinevaid mudeleid, kasutades selleks sobivalt valitud suurusi ning interpreteerib ökonomeetrilise analüüsi tulemusi.
Hindamiskriteeriumid:Ainete sooritamine
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 104 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 208 akadeemilist tundi
EAP:12.0
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Kirsti Rumma ja Raili Lahi (TES0020)
Ako Sauga (TES0040)
Kontakt:Kristiina Pullerits, 620 4057, kristiina.pullerits@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee
Müügihind:840 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise algus:02.01.2024 00:00
Registreerumise tähtaeg:24.01.2024
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Esita avaldus