Hoonete energiatõhususe modelleerimine

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:04.09.2023 - 17.01.2025
Eesmärk:Anda oskused hinnata hoonete energiatõhusust, analüüsida hoone energiabilanssi ning hinnata energiasimulatsioonide põhjal energiasäästumeetmete mõju.
Sihtgrupp:Tehnilise tausta ja hoonetega seotud praktiliste kogemustega spetsialistid, kes soovivad tegutseda hoonete energiatõhususe valdkonnas.
Eeldused:Haridusnõue: tehniline kõrgharidus


Teemad:EEA5012 Ehitusfüüsika alused/6 EAP/sügissemester- eelduseks Insenerifüüsika UTT0090 ja Ehituskeemia KCM0014
EKK5070 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel/6 EAP/sügissemester
EKK5021 Ventilatsioon I/6 EAP/sügissemester
EKK5011 Küte I/6 EAP/kevadsemester- eelduseks Ehitusfüüsika alused EEA5012
EEA5041 Hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine/6 EAP/kevadsemester- eelduseks Hoonete piirdetarindid EEA5011
EEA5042 Hoonete energiasimulatsioon/6 EAP/sügissemester- eelduseks Hoonete enerhgiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine EEA5041
Õpiväljund:• oskab teostada energiaarvutusi eri tüüpi hoonetele;
• oskab läbi viia investeeringute analüüse;
• on võimeline osalema energiatõhusate hoonete projekteerimises;
• oskab modelleerida eri tüüpi hooneid ja teha hoonete energiasimulatsioone;
• suudab analüüsida ja hinnata simulatsiooni tulemusi ning modelleerimise parameetrite ja lihtsustuste mõju simulatsiooni tulemustele.
Hindamiskriteeriumid:Mikrokraadikava õppeainete läbimine.
Kommentaar:Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat.
Kandideerimistingimus: Motivatsioonikiri : Senine kogemus ehitusfüüsika, hoonete tehnosüsteemide ja energiatõhususe valdkonnas;
Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks; Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda


Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 384 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 552 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Hendrik Voll - TalTech; Peeter Parre - Ehituse ja arhitektuuri instituut; Aivar Rant; Jarek Kurnitski - Ehituse ja arhitektuuri instituut
Endrik Arumägi-Ehituse ja arhitektuuri instituut, Targo Kalamees - Ehituse ja arhitektuuri instituut
Kontakt:Avatud õppe keskus , 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Martin Thalfeldt
Müügihind:1980 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise tähtaeg:25.08.2023
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Esita avaldus