Kuidas mõtestada õppimist ja kujundada õppijat toetavat keskkonda ettevõtluspädevuse arendamisel?

Esita tellimus

Toimumisaeg:09.06.2021
Eesmärk:Luua eeldused ettevõtluspädevuse eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks arendamiseks igapäevases õppetöös läbi õppijat toetava keskkonna kujundamise.
Sihtgrupp:Üldharidus- ja kutsekoolide ettevõtluse õpetajad
Teemad:Ettevõtluspädevuse alapädevused, püsivamaid muutusi toetava õppekeskkonna loomine alapädevuste arenguks, eetika ja jätkusuutliku arengu alapädevuste käsitlemine koolitunnis, enda õppetegevuse süsteemne planeerimine ja edasiste arenguplaanide tegemine.
Õpiväljund:Koolituse läbinu:
Mõistab ettevõtluspädevuse sisu ning selle toetamise võimalusi klassiruumis.
Seostab õppijat toetava keskkonna loomise printsiipe ettevõtluspädevuse arendamisega.
Analüüsib enda õpetamistegevuses võimalusi ning arengukohti ettevõtluspädevuse süsteemsemaks toetamiseks.
Planeerib teadlikult mõnda enda poolt valitud õppetegevust selliselt, et see oleks ettevõtluspädevuse arengut toetav.
Õppekeel:eesti
Maht:auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Elina Malleus-Kotšegarov, Liisa Puusepp
Kontakt:Katrin Arvola, 56653628, katrin.arvola@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Ettevõtlusõppe programmi koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühma kuuluvale isikule tasuta.
Registreerumise tähtaeg:09.06.2021
Ajakava:
Zoom veebikeskkond
09.06.2021
10:00 - 11:30Ettevõtluspädevuse sisu lähtuvalt EETA programmi raames loodud mudelist. Ettevõtluspädevuse seosed teiste üldpädevustega. Ettevõtluspädevuse arengut toetav õpetamine.
Lektor: Elina Malleus-Kotšegarov
11:30 - 12:15Paus
12:15 - 14:30Ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamise võimalused kooli ja klassi tasandil eetika ja jätkusuutliku arengu alapädevuse lõimimise näitel erinevate õppeainetega.
Lektor: Liisa Puusepp
14:30 - 14:45Paus
14:45 - 17:00Ettevõtluspädevuse arengut toetavate õppetegevuste süsteemne planeerimine. Enda õppetegevuse analüüs ning võimaluste kaardistamine.
Lektor: Elina Malleus-Kotšegarov

Esita tellimus