Обучение командной работе с практикантами для руководителей практики

Esita tellimus

Toimumisaeg:19.05. - 02.06.2021
Eesmärk:Tunda täiskasvanud õppija eripärasid; osata valida õpetamismeetodeid, sh tiimide jaoks, ning anda tagasisidet; anda ülevaade täiskasvanuõppe korraldamise üldistest arengutest ja strateegiatest; mõista enda kui (meeskonna)praktikajuhendaja ja/või koordinaatori rolli ning pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel ettevõtetes toimuva (meeskonna)praktika käigus.
Sihtgrupp:Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
Teemad:Organisatsiooniline õppimine ja teadmiste liikumine organisatsioonis: kuidas saab teoreetilisest teadmisest praktika ja praktikast teooria. Praktika olemus, seos õppekavaga. Praktika liigid, eesmärgid, õpiväljundid. Praktika erinevad vormid, sh meeskonnapraktika. Praktika dokumentatsioon. Praktika seos kutsestandarditega. Tulemuslik praktikaprotsess - tegevused, mis eesmärgil ja kuidas?
Praktika juhendamine lähtuvalt täiskasvanute õpetamise (andragoogika) põhimõtetest.
Praktika eesmärgistamine, eesmärkide saavutamise seire, motivatsiooni hoidmine.
Grupi arengufaasid ja nedega arvestamine praktikandi, praktikarühma arengu toetamisel. Sotsiaalse, vaimse ja füüsilise õpikeskkonna loomine.
Täiskasvanud õppija toetamine ja kaasamine veebiõppes. Aktiivõppe meetodid. Meeskonnatööoskused. Probleemülesannete lahendamine meeskonnas. Virtuaalne meeskonnatöö. Tulevikuoskused.
Edasiviiv tagasisidestamine. (Rühma)mentorlusoskused. Coachivas stiilis praktikandi ja kolleegi arengu toetamine.
Õppeprotsessi analüüs. Täiskasvanuõppesse sobivad refleksiooni, hindamise meetodid.
Eakas õppija. Digiajastul sündinud õppuri ja noore töötaja eripärad. Ennastjuhtivaks õppijaks kujunemine. Praktika juhendamise protsess ja valdkonnad. Juhendaja roll ning pädevus täiskasvanud õppija toetamisel ning teadmise liikumise soodustamisel töötaja, meeskonna kui ka organisatsiooni tasandil. Praktika hindamine.
Ennastjuhtivaks õppijaks kujunemine. Virtuaalne meeskonnatöö. Loovuse arendamine ja Medici efekt.
Õpiväljund:Mõistab ja analüüsib enda rolli (meeskonna)praktika juhendajana; oskab kujundada õpikeskkonda ja toetada õpitu rakendamist töökeskkonnas; oskab kasutada erinevaid meeskonnatöö meetodeid töökohal toimuva õppimise toetamiseks; mõistab täiskasvanu õppija õppimise iseärasusi ning oskab kasutada erinevaid lähenemisi õppija/tiimi toetamiseks; planeerib õppetegevusi lähtuvalt andragoogika põhimõtetest; kasutab tõhusaid õpetamis- ja tagasisidevõtteid; juhendab tulemuslikult, tuginedes valdkonna parimatele praktikatele; kasutab edasiviiva tagasisidestamise võtteid; loob motiveeriva (meeskonna)praktikakeskkonna; rakendab praktikas meeskonnatöövõtteid ja -ülesandeid.
Õppekeel:vene
Maht:auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi
EAP:1.0
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Antonina Zguro, Mare Roosileht, Anu Piirimaa
Kontakt:Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetusel ja on osalejatele tasuta
Registreerumise tähtaeg:17.05.2021
Ajakava:
TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve ONLINE Zoom keskkonnas
19.05.2021
14:00 - 18:00
26.05.2021
14:00 - 18:00
02.06.2021
14:00 - 18:00

Esita tellimus