Enesehindamise juhendi rakendamine ettevõtluspädevuse arengu toetamiseks ja ettevõtlikkust toetavate alapädevuste lõimimiseks õppesse

Esita tellimus

Ettevõtlusõppe programmi koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühma kuuluvale isikule tasuta.


Toimumisaeg:13. - 21.05.2021
Eesmärk:Selgitada ettevõtluspädevuse arengu toetamise metoodikat ettevõtlusõppes, mis lisaks ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamisele aitab kaasa ka õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengule.
Sihtgrupp:Üldharidus- ja kutsekoolide ettevõtlusainete õpetajad
Teemad:Ettevõtluspädevuse mudeli tõlgendamine ja ettevõtluspädevuse arendamise juhendi rakendamine õpetöös. Ettevõtlusõppe kavandamine ja enesehindamise rakendamine õppeprotsessis. Õppija enesejuhtimise valdkonna alapädevuste arengu toetamine. Ärivõimaluste avastamine ja kasutamine, ettevõtlusprotsessi mõistmine.
Õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengu integreerimine ettevõtlusprotsessi. Sotsiaalsete olukordade lahendamise valdkonna alapädevuste arendamine.
Ettevõtluskeskkonna mõistmist ja ärivõimaluste avastamist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Finantskirjaoskust arendavad õpetamistegevused ja ülesanded.
Väärtust loova mõtlemise valdkonna alapädevuste arendamine.
Õpiväljund:Koolituse läbinu:
oskab õppetöös enesehindamise metoodikat rakendades toetada õppija ettevõtluspädevuse alapädevuste arengut;
oskab õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste õpet integreerida äriideede elluviimise protsessi;
oskab rakendada ettevõtluspädevuse arendamiseks toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid;
mõistab ettevõtlusprotsessi ja selle rakendamise metoodikat õppetöös.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:TalTechi õppejõud: Katrin Arvola, Marianne Kallaste, Martin Toding, Sirje Ustav
Kontakt:Katrin Arvola, 56653628, katrin.arvola@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Ettevõtlusõppe programmi koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühma kuuluvale isikule tasuta.
Ajakava:
Zoom veebikeskkond
13.05.2021
10:00 - 12:15Ettevõtluspädevuse mudeli tõlgendamine ja ettevõtluspädevuse arendamise juhendi rakendamine öppetöös. Ettevõtlusõppe kavandamine ja enesehindamise integreerimine õppeprotsessi.
Lektor: Marianne Kallaste
12:15 - 13:00Lõuna
13:00 - 15:15Õppija enesejuhtimise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek, metatunnetus.
Lektor: Marianne Kallaste, Katrin Arvola
15:15 - 15:30Kohvipaus
15:30 - 17:00Ärivõimaluste avastamine ja kasutamine, ettevõtlusprotsessi mõistmine. Õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengu integreerimine ettevõtlusprotsessi.
Lektor: Sirje Ustav
21.05.2021
10:00 - 11:30Õppija sotsiaalsete olukordade lahendamise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: algatusvõime; suhtlemis- ja koostööoskused.
Lektor: Marianne Kallaste, Katrin Arvola
11:30 - 12:15Lõuna
12:15 - 14:30Ettevõtluskeskkonna mõistmist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Ärivõimaluste avastamist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Finantskirjaoskust arendavad õpetamistegevused ja ülesanded.
Lektor: Martin Toding
14:30 - 14:45Kohvipaus
14:45 - 17:00Õppija väärtust loova mõtlemise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: loovus, probleemilahendus, planeerimine, eetiline ja jätkusuutlik mõtlemine Ettevõtluspädevuse alapädevuste arengu toetamise kavandamine oma õppetöös.
Lektor: Marianne Kallaste, Katrin Arvola

Esita tellimus